یه کیه تی (وحدت)

        دار ئه گه ر تاک و ته را بی  بای له بن دینی شه وی     که ی به باغ و جه نگه لی چر، پر به رو به رهه م ده وی  

     یه کیه تی مه رهه م ، ده وای هه ر ده رده بی شک هه ور ئه گه ر

   یه ک نه بی ناگاته باران ، ره نجه زووخو جه وره به ر

 

   

    تک تکی باران ئه گه ر یه ک گر نه بی  سا چونه چون

   هه ل ده سوورینی په ره ی توربین و به ردی ئاشه کون ؟ 

 

    هه ر وه کوو باران ده با یه ک گر هه مو یه ک پارچه بین

     نیشتمانمان ئاوه دان که ین دوژمنانی دل خه مین

سید عبداللطیف هاشمی

 

 

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
جمال

زور جوانه و زور حه یف بو