لاوه کان

لاوه کان ئـه ی رولـه کانـی نیشتــــمان ، دژواه  ری

ری که ون با جی نه مینن ، بو به جی ماو ماره ری

پر هه لیتو درکو داله و پــــر له پیچــو دولی قوول  

شاره زاو ئاگا نه بو بن ، روژی رونـاک ، تـــاره ری

ریگه تان ریگه ی یـه کی ، هه م یه ک زبانی ، یه ک دلی    

یه ک نه بی هه ر میلله تی ، لیی تاشه وه ک دیواره ری

یال به یالو ده ر به ده ر دوژمن له په ی به ختی گه له    

یاری ئـه نوینی که چی هاو قافله ی ئـه غیــــــاره ری

لاوه کان مه رگی جوانی زوو ده گا ، سا غیره ته   

تـا جوانـن ری بـرن لاوی کــــه چـو ، بیــگاره ری

کیـژه یا کــور ئه و که سه ی ئـاواته خوازی به ختی روون      

به ختو زانست پی که وه ن ، ئه ندیشه که ن گولزاره ری

دا مه نیشن ده س به ئه ژنو ، هه ستنو کاری بکه ن   

قه ت مه بن بی کـاره یــــاران ، دوژمنی بیکـــاره ری

ریگه تان هه ر چه ن بری ده س به ر مه ده ن ئه سپیکه شیت    

را بــوه ستـن سـل ده کا ، تــووربــــی ره شو هـه وسـاره ری

ته جره به ی پیشینه تان با ری نوین بی بو ژیــان            

بی چرا سه ر ناکه ون هه لدیره ، نـزمو خواره ری 

سید عبداللطیف هاشمی

/ 1 نظر / 28 بازدید
حیدری

جا له ئه م شیعره به رز تر؟