بو باره گای مه له کوتی حه ضره تی شیخ ره سولی ده وله ت ئاوا (قدس سره الشریف)

بو باره گای مه له کوتی حه ضره تی شیخ ره سولی ده وله ت ئاوا (قدس سره الشریف)
کرماشان  ـ 5 و 6 اردیبهشت 1372 شمسی
 
ئه ی پیره که ی ده س گیره که ی ده رد ئاشنا با بی مه ده د
ئه ی شاهه که ی پر جاهه که ی ملکی صه فا با بی مه ده د
 
به د نـاوه که ی روخاوه که ی دل پـــر لــه ئــاهو ئـاگرم
خوه ش ناوه که ی خاوه ن که ره م ، مه ردی خودا با بی مه ده د
 
که و تومه داوی نه گبه تی ، ریگه ی نه جاتم لی ونه
ده ردو ده وام خاکی ره هت ، نوری هودا با بی مه ده د
 
زارو ضه عیفو ناته وان ، خو بومه ته تانه ی که سان
بو ریزه خواری خوانه که ت ، سه د مه رحه با با بی مه ده د
 
روتو ره جالو پی په تی ، شه وقی حه یاتم لا نه ما
گیانم فیدای ئحسانه که ت ، شه وقی به قا با بی مه ده د
 
که س وا نه ما روی تی نه که م بو مه رهه می زامی ده رون
نازت ره وای ده رگای خودا ، هه م بو ده وا با بی مه ده د
 
حه یفی سه گی ئاسانه که ت ئاوا هه ژارو ده ربه ده ر
ئه ی با ره گاهو ده رگه هت جیی بی نه وا با بی مه ده د
 
گش ناکه سیکت کرده که س ، خار بو به گول ، گول بو به خه س
هه مکه ی که سم ، من بوچ وه ها ؟ فریاد ره سا با بی مه ده د
 
سید عبداللطیف هاشمی

/ 3 نظر / 24 بازدید
ناصر علی کرمی

احسنت

احمد

خیلی عالی بود

نقشبندی

همت طلب از باطن پیران سحر خیز زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند روحش شاد و در کنار پیرش در جوار حق در آسایش باد